Všeobecné obchodní podminky

Všeobecné obchodní podmínky

 

AUTOiBUY s.r.o.

IČ: 06350143

se sídlem: Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03   Hradec Králové

zapsané u Krajstkého soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40086

kontaktní údaje: Radek Gelety

email: radek.gelety@autoibuy.com

telefon: 00420 777 150 218

www.autoibuy.com

(dále jen Společnost)

 

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky služby AUTOIBUY (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti Poptávajících vznikající v souvislosti s užíváním služby AUTOIBUY, která umožňuje Poptávajícím zadat zdarma na www.autoibuy.com svojí poptávku na koupi motorového vozidla Společnosti umožňuje reagovat na tuto poptávku podáním nabídky od Dodavatele na prodej Motorového vozidla, nebo poskytnutí jiných obdobných služeb (dále jen „Služba AUTOIBUY“). Provozovatel Služby AUTOIBUY vytváří příležitosti k uzavření příslušných zejména kupních smluv, ale v žádném případě není přímým prodejcem Motorových vozidel nebo jinou smluvní stranou a ani nevstupuje do smluvního vztahu mezi Poptávajícím a Dodavatelem.
 2. Využitím služby AUTOIBUY Poptávající udělují souhlas s těmito Podmínkami a Pravidly ochrany osobních údajů a zavazují se jimi řídit, nebylo-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak. Poptávající mají možnost se s těmito Podmínkami předem seznámit a jejich odsouhlasení je předpokladem využití služby AUTOIBUY.
 3. Poptávající souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při využití služby AUTOIBUY. Náklady jim vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sami.

2. Služba AUTOIBUY probíhá tímto způsobem:

 1. Poptávající na www.autoibuy.com zadá dle svého výběru požadované motorové vozidlo a vytvoří poptávku, tedy svoje požadavky a preference pro nákup Motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby.
 2. Provozovatel www.autoibuy.com telefonicky nebo emailem kontaktuje Poptávajícího, aby zjistil další relevantní informace pro vytvoření nabídky. 
 3. Společnost zašle poptávajícímu nabídky od Dodavetlů na prodej motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby tak, aby nabídky odpovídaly požadavkům a preferencím uvedeným v poptávce Poptávajícího. Součástí nabídky je prodejní cena, datum dodání motorového vozidla, informace o případných dalších nákladech a další údaje níže uvedené v těchto Podmínkách. Poptá-li Poptávající koupi Motorového Vozidla, mu budou nabídnuty i služby pojištění a financování Motorového vozidla, s čímž Poptávající souhlasí. 
 4. Následně dojde k jednání mezi Společností a Poptávajícím, jehož výsledkem může být uzavření kupní smlouvy s Dodavatelem na prodej Motorového vozidla či jiné obdobné smlouvy uvedený v nabídce. Kontaktování Společnosti nezavazuje Poptávajícího k uzavření kupní či jiné smlouvy.
 5. Pokud se Poptávající rozhodne využít nabídky Společnosti, vstupuje do smluvního závazku s Dodavatelem, nikoliv s se Společností.
 6. Provozovatel www.autoibuy.com negarantuje Poptávajícím počet zaslaných nabídek získaných od Dodavatelů. Provozovatel www.autoibuy.com zároveň negarantuje Dodavatelům, že jejich nabídka bude realizována.

3. Definice pro účely těchto Podmínek

www.autoibuy.com  – webový portál dostupný na webové stránce   www.autoibuy.com.

„Služby Provozovatele  www.autoibuy.com – Služba AUTOIBUY a další související služby, jejichž aktuální nabídka a přesná specifikace i cena je vždy uvedena na Portálu www.autoibuy.com . Provozovatel www.autoibuy.com  je oprávněn rozšířit anebo zúžit rozsah Služeb Poskytovatele www.autoibuy.com. O této skutečnosti není Provozovatel www.autoibuy.com  povinen Dodavatele ani Poptávající informovat.

„Dodavatel“ – fyzická osoba podnikající na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, právnická osoba nebo jiný subjekt mající přidělené identifikační číslo na území Evropské unie, který prostřednictvím www.autoibuy.com Poptávajícím vyřizuje prodej Motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb.

„Poptávající“ – fyzická nebo právnická osoba, která podá na portálu www.autoibuy.com poptávku na koupi Motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb a má zájem o zasílání nabídek, případně po řádné registraci má zájem na využití dalších služeb nabízených Provozovatelem www.autoibuy.com.

„Motorové vozidlo“ – jednostopý nebo dvoustopý motorový dopravní prostředek určený k přepravě na pozemních komunikacích.

 

4. Pravidla pro Poptávající

 1. Poptávající má možnost zadat prostřednictvím www.autoibuy.com poptávku na koupi motorového vozidla nebo poskytnutí jiných obdobných služeb. Podání poptávky je bezplatné.
 2. Poptávající je povinen v poptávce uvést pravdivé a úplné požadované údaje. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Poptávající veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Provozovatel www.autoibuy.com neodpovídá za zneužití jakýchkoliv údajů zveřejněných na www.autoibuy.com.
 3. Poptávající je povinen informovat Provozovatele www.autoibuy.com o změnách, které mohou ovlivnit platnost poptávky. Dále je povinen informovat Provozovatele o změně kontaktních údajů. Provozovatel www.autoibuy.com je oprávněn obrátit se na Poptávajícího za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 4. Poptávající se zavazuje, že nebude na www.autoibuy.com vkládat takové poptávky, které slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí, nekalé soutěži nebo k jiným negativním účelům. Prvotním a jediným zájmem Poptávajícího musí být nalezení nákupu vhodného Motorového vozidla, tedy pro realizaci poptávky a navázání spolupráce s Dodavatelem.
 5. Poptávající souhlasí s tím, že se údaje vyplněné v poptávce mohou zobrazit i na partnerských Portálech Provozovatele www.autoibuy.com.
 6. Poptávající souhlasí, aby Provozovatel www.autoibuy.com reagoval na jeho poptávku odpovídající nabídkou. Poptávající souhlasí s tím, že mu po podání poptávky na www.autoibuy.com, budou zasílány na jeho e-mailovou adresu nabídky od Společnosti.
 7. Vložením poptávky Poptávající souhlasí s tím, aby mu byla na jeho e-mailovou a korespondenční adresu Provozovatelem www.autoibuy.com zasílána obchodní sdělení, dále aby byl kontaktován direct mailem obsahujícím obchodní sdělení a také prostřednictvím telemarketingu obsahujícího obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb Provozovatele www.autoibuy.com. Tento souhlas může Poptávající kdykoliv odvolat, a to písemným sdělením zaslaným na adresu sídla Provozovatele www.autoibuy.com nebo na e-mailovou adresu radek.gelety@autoibuy.com.
 8. Poptávající souhlasí s případnou úpravou obsahu poptávek tak, aby byl zachován smysl poptávky.
 9. Provozovatel www.autoibuy.com má právo dle vlastního uvážení nezveřejnit na www.autoibuy.com či odmítnout poptávku Poptávajícího v případě, že Poptávající
  1. uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě, příp. v poptávce nejsou uvedeny dostatečné kontaktní údaje na Poptávajícího nebo popis poptávky;
  2. za poptávkou se skrývá reklama, nabídka třetích stran nebo Poptávajícího, či propagace zboží nebo služeb;
  3. poptávka zjevně slouží k získání informací o Dodavatelích, zejména pak k monitoringu trhu cen a konkurenčního prostředí;
  4. poptávka může ohrozit dobré jméno Provozovatele www.autoibuy.com nebo je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
  5. opakovaně či hrubým způsobem jedná v rozporu s těmito Podmínkami, zákonem nebo dobrými mravy, nebo
  6. má vůči Provozovateli www.autoibuy.com jakýkoliv závazek po splatnosti více než 30 dnů.
 10. Poptávající je srozuměn se skutečností, že jakékoliv reklamní nabídky Provozovatele www.autoibuy.com ve formě reklamy a informace uvedené v jeho cenících anebo katalozích se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy.
 11. Pokud se Poptávající rozhodne reagovat na nabídku od Společnosti, nezavazuje se tímto k uzavření jakékoliv kupní či jiné smlouvy.
 12. Poptávající vložením poptávky na www.autoibuy.com projevuje souhlas s těmito Podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku vložení poptávky na www.autoibuy.com, a zavazuje se je při užívání www.autoibuy.com dodržovat. Provozovatel www.autoibuy.com  si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. O změně Podmínek nebude Provozovatel www.autoibuy.com Poptávajícího informovat. Poptávající je povinen se pravidelně seznamovat s podobou a případnými změnami těchto Podmínek. Pokud bude Poptávající i po provedených změnách jakkoliv užívat www.autoibuy.com, má se za to, že se se změnami všeobecných podmínek seznámil a bezvýhradně s nimi souhlasí. Aktuální znění Podmínek je dostupné na www.autoibuy.com.

 

 

5. Další ustanovení

 1. Provozovatel www.autoibuy.com  v žádném případě neručí za smluvní vztah, který vznikne mezi Poptávajícím a Dodavatelem. Jakékoliv škody vzniklé v důsledku činnosti Dodavatele vůči Poptávajícímu či v důsledku nevhodné, chybné či jinak vadné poptávky Poptávajícího, nelze vymáhat po Provozovateli www.autoibuy.com.
 2. Vzniknou-li v důsledku porušení těchto Podmínek nebo jinou činností třetí straně vinou Poptávajícího ztráty nebo škody, nese Poptávající, který tyto ztráty nebo škody způsobil, plnou odpovědnost a Provozovatel www.autoibuy.com je oprávněn vydat třetí osobě kontaktní údaje Poptávajícího. Provozovatel www.autoibuy.com je současně oprávněn na Poptávajícím vymáhat náhradu škody (zejm. poškození dobrého jména www.autoibuy.com), kterou Poptávající svým jednáním způsobil.
 3. Každý Poptávající užívá www.autoibuy.com na vlastní riziko. Provozovatele www.autoibuy.com neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním www.autoibuy.com a dále za škody vzniklé z důvodů jeho částečné a/nebo úplné nefunkčnosti nebo nemožnosti využívání obsahu www.autoibuy.com. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybného fungování www.autoibuy.com. Provozovatel www.autoibuy.com neodpovídá za škody způsobené nefunkčností www.autoibuy.com, zničení, poškození či ztrátu dat, pokud tyto události byly způsobeny jinou osobou nebo v důsledku zásahu vyšší moci.
 4. Provozovatel www.autoibuy.com neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky se mohou ve formě reklamy, inzerce či jinak objevit na www.autoibuy.com. Provozovatel www.autoibuy.com neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na www.autoibuy.com.

 

6. Pravidla ochrany osobních údajů

 1. Poptávající bere na vědomí, že pro plnění služby AUTOIBUY, konkrétně za účelem zaslání nabídky na koupi motorového vozidla nebo poskytnutí jiné obdobné služby, kterou Poptávající požaduje, je nutné, aby Provozovatel portálu www.autoibuy.com zpřístupnil osobní údaje Poptávajících Dodavatelům v rozsahu jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, rodné číslo a IČO. Pokud má Poptávající zájem o nabídku dalších dodatkových služeb AUTOIBUY, jako je financování kupní ceny Motorového vozidla nebo pojištění Motorového vozidla, je nutné, aby Provozovatel portálu www.autoibuy.com zpřístupnil uvedené osobní údaje také poskytovatelům finančních a pojišťovacích služeb, se kterými Provozovatel Portálu www.autoibuy.com spolupracuje.
 2. Poptávající bere na vědomí, že informace o zásadách a postupech Provozovatele portálu www.autoibuy.com  při zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla ochrany osobních údajů“, které jsou dostupné na Portálu www.autoibuy.com. Využitím Služby AUTOIBUY Poptávající potvrzuje, že byl s Pravidly ochrany osobních údajů seznámen.

 

7. Autorskoprávní ujednání

 1. Provozovatel Portálu  www.autoibuy.com je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn k výkonu majetkových autorských práv k portálu  www.autoibuy.com. Provozovateli Portálu  www.autoibuy.com náleží veškerá práva k vlastnímu obsahu portálu  www.autoibuy.com, včetně textu a jeho designu, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na portálu www.autoibuy.com.
 2. Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti portálu  www.autoibuy.com, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Provozovatele Portálu Carismo www.autoibuy.com. Poptávající, Dodavatelé ani jiní neregistrovaní uživatelé portálu  www.autoibuy.com nejsou oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu měli explicitní svolení Provozovatele Portálu  www.autoibuy.com. Žádný uživatel Portálu  www.autoibuy.com nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.
 3. Pro ochranu zájmů Poptávajících, Dodavatelů a Provozovatele Portálu Carismo  www.autoibuy.com je jako nedovolené užívání portálu Carismo  www.autoibuy.com zejména zakázáno jakýkoli automatizovaný sběr dat a informací; kopírování a ukládání informací, dat a obrázků pro jiné než osobní účely uživatele; rozesílání nevyžádaných informací.
 4. Možná zvážit jestli doplnit i kauzu o tom, že máme povolení propagovat ty značky?
    

8. Cookies

 1. Poptávající berou na vědomí, že Provozovatel www.autoibuy.com je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč uživatele Portálu www.autoibuy.com a nahrávají jeho uživatelské aktivity, jakmile vstoupí na Portál www.autoibuy.com. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu www.autoibuy.com a parametrů provozu Portálu www.autoibuy.com. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o uživateli Portálu www.autoibuy.com.
 2. Poptávající jsou oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jejich počítači zabráněno.
 3. Portál automaticky identifikuje IP adresu uživatele Portálu www.autoibuy.com. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu www.autoibuy.com, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

 

9. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel Portálu www.autoibuy.com, Poptávající a Dodavatelé výslovně sjednávají, že pro řešení vzájemných sporů věcnou a místní příslušnost obecného soudu v České republice.
 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí právními předpisy platnými na území České republiky. Odchylná písemná ujednání mezi Dodavatelem, Poptávajícím a Provozovatelem portálu www.autoibuy.com mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 3. Tyto smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 4. Vyřizování stížností Poptávajících, jsou-li spotřebiteli, zajišťuje Provozovatel www.autoibuy.com prostřednictvím elektronické adresy radek.gelety@autoibuy.com Informaci o vyřízení stížnosti zašle Provozovatel www.autoibuy.com na elektronickou adresu Poptávajícího.
 5. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2018