Všeobecné obchodní podmínky

AUTOiBUY s.r.o.

IČO: 06350143 | DIČ: CZ06350143

se sídlem Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7

vedená u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 354637

zastoupena Radkem Gelety, jednatelem

email: radek.gelety@autoibuy.com

telefon: +420 777 150 218

www.autoibuy.com

(dále jen Společnost)

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Společnosti a Poptávajících vznikající v souvislosti s poskytováním a užíváním Služby AUTOiBUY (dále jen Podmínky). 

Zadáním poptávky v rámci Služby AUTOiBUY Poptávající souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit, pokud mezi jím a Společností nebylo výslovně dohodnuto jinak.  Společnost si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit tyto Podmínky. Aktuální podmínky jsou vždy k dispozici na webových stránkách www.autoibuy.com. Pokud bude Poptávající Službu využívat, má se za to, že se se změnami Podmínek souhlasí. Poptávající souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku (tzn. telefonické, e-mailové či jiné obdobné komunikace) při využití Služby AUTOiBUY. Náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Poptávající sám.

Definice užívané v těchto Podmínkách

Služba AUTOiBUY:  služba zprostředkování koupě motorového vozidla, dalších doplňkových služeb z automobilového průmyslu a dalších služeb z oblasti lifestyle, volný čas, doprava a cestování či jiné obdobné smlouvy; Součástí Služby AUTOiBUY mohou být i poradenské služby, služby zprostředkování financování koupě motorového vozidla, zprostředkování pojištění motorového vozidla, zprostředkování dopravy, administrativa spojená s registrací automobilu, zprostředkování detailingu a ošetření automobilu, zprostředkování dalších služeb souvisejících s provozem automobilu, zprostředkování zážitkových jízd a poznávání míst; přesná specifikace Služby AUTOiBUY je uvedena na portálu www.autoibuy.com; Společnost je kdykoli oprávněná upravit obsah Služby AUTOiBUY, o čemž bude Poptávající informovat prostřednictvím portálu www.autoibuy.com.

Dodavatel: podnikající fyzická osoba či právnická osoba se sídlem na území Evropské unie či Evropského hospodářského společenství, která prostřednictvím Služby AUTOiBUY Poptávajícímu prodá Poptávajícím specifikované motorové vozidlo či mu poskytne jinou obdobnou službu.

Poptávající: fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím portálu www.autoibuy.com nebo telefonicky na tam uvedených kontaktech zadá poptávku na koupi motorového vozidla či poskytnutí jiných obdobných služeb a má zájem o zasílání nabídek, případně má zájem na využití dalších služeb nabízených v rámci Služby AUTOiBUYv.

Obchodní partner: fyzická nebo právnická osoba, se kterou Společnost spolupracuje a která pro Společnost zajišťuje některé služby nezbytné pro poskytnutí Služby AUTOiBUY (např. transport doprava, administrativa spojená s registrací motorového vozidla aj.) či fyzická nebo právnická osoba poskytující služby, které na poskytnutí Služby AUTOiBUY navazují nebo jsou nutné pro zajištění poptávaných služeb (např. financování koupě, pojištění motorového vozidla, detailing, provoz, zážitkové akce a jízdy aj.)

Jak Služba AUTOiBUY funguje?

 1. Poptávající prostřednictvím portálu www.autoibuy.com nebo telefonicky na tam uvedených kontaktech vytvoří poptávku na koupi motorového vozidla dle svých požadavků nebo na poskytnutí jiné nabízené služby. 
 2. Vytvoření poptávky nezavazuje Poptávajícího k uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy na motorové vozidlo, případně dalších služeb. Vytvoření poptávky je bezúplatné. 
 3. V případě zadání poptávky prostřednictvím portálu www.autoibuy.com zástupce Společnosti telefonicky, e-mailem, SMS, využitím chatové služby na portálu www.autoibuy.com kontaktuje Poptávajícího, aby zjistil další relevantní informace pro zprostředkování vhodné nabídky. Poptávající se zavazuje uvést pravdivé údaje o sobě či o právnické osobě, kterou zastupuje, a akurátní údaje o poptávaném motorovém vozidle nebo poptávaných nabízených službách.
 4. Zástupce Společnosti zašle Poptávajícímu nabídky od Dodavatelů na prodej motorového vozidla nebo poskytnutí jiné služby tak, aby nabídky odpovídaly požadavkům a preferencím uvedeným v poptávce Poptávajícího, a to prostředky komunikace na dálku dle volby Poptávajícího a možností Společnosti (např. e-mailem, telefonicky, SMS, WhatsApp). Součástí nabídky je prodejní cena, datum dodání motorového vozidla nebo služby, informace o případných dalších nákladech (vč. případné odměny Společnosti a dalších dílčích dodavatelů, pokud v daném případě vzniká nárok na její úhradu, o čemž bude Společnost Poptávajícího informovat) a další údaje níže uvedené v těchto Podmínkách. 
 5. Není-li Společnost schopná předložit Poptávajícímu vhodnou nabídku dle požadavků Poptávajícího, je Společnost oprávněna předložit Poptávajícímu alternativní nabídku, která svým obsahem bude co nejvíce odpovídat původním požadavkům Poptávajícího.  
 6. Poptá-li Poptávající koupi motorového vozidla, nabídne mu zástupce Společnosti i služby financování koupě, či pojištění motorového vozidla, či další vhodné služby, které však Poptávající nemusí využít. 
 7. Souhlasí-li Poptávající s předloženou nabídkou a podmínkami Dodavatele, zprostředkuje Společnost na pokyn Poptávajícího uzavření kupní smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem na prodej motorového vozidla a zprostředkovatelské smlouvy mezi Poptávajícím a Společností, případně jiné obdobné smlouvy. Poptávající je povinen před uzavřením kupní či jiné obdobné smlouvy mezi jím a Dodavatelem zkontrolovat a ujistit se, že předmět takové smlouvy odpovídá jeho požadavkům, případně jeho upraveným požadavkům, pokud v průběhu poskytování Služby došlo ke změně požadavků Poptávajícího.  
 8. Společnost uzavření smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem jen zprostředkuje, avšak nestává se její smluvní stranou a za závazky kterékoli smluvní strany takové smlouvy ani nijak neručí.
 9. Společnost Poptávajícímu neručí za to, že k jeho poptávce zprostředkuje vhodnou nabídku Dodavatele, ani za počet takových nabídek.

Jaké jsou podmínky využití Služby AUTOiBUY?

 1. Společnost zprostředkuje Poptávajícímu nabídky Dodavatelů dle požadavků, které Poptávající zadal či označil. V případě, že Poptávající své požadavky po zadání poptávky změní, je povinen informovat o této změně zástupce Společnosti, jinak nebude změna požadavků Poptávajícího zohledněna při zprostředkování nabídek Dodavatelů. Poptávající je povinen informovat zástupce Společnosti též o změně svých kontaktních údajů. 
 2. Poptávající se zavazuje, že nebude prostřednictvím Služby AUTOiBUY zadávat poptávky, které slouží k monitoringu trhu, konkurenčního prostředí či jakýmkoli nekalosoutěžním praktikám, jinak odpovídá za újmu tím vzniklou.
 3. Společnost má právo dle vlastního uvážení odmítnout poptávku Poptávajícího či ukončit poskytování Služby v případě, že Poptávající
  1. uvádí zjevně nepravdivé údaje o sobě nebo o právnické osobě, kterou zastupuje;
  2. porušuje tyto Podmínky, zejména pak odst. 2 tohoto článku Podmínek;
  3. jedná způsobem, kterým může ohrozit dobrou pověst Společnosti, Dodavatele či Obchodních partnerů Společnosti;
  4. jedná v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy;
  5. má vůči Společnosti jakýkoliv závazek po splatnosti více než 30 dnů;
  6. v minulosti porušil tyto Podmínky či právní předpisy v souvislosti s využitím Služby či v důsledku jeho jednání vznikla Společnosti, Dodavateli nebo Obchodnímu partnerovi Společnosti újma či bylo poškozena jejich dobrá pověst.
 4. Poptávající bere na vědomí a je srozuměn se skutečností, že jakékoliv nabídky Společnosti zveřejněné na portálu www.autoibuy.com či obsažené v jejích reklamních nabídkách se nepovažují za nabídku na uzavření smlouvy. Rovněž informace obsažené v těchto nabídkách nejsou závazné a Společnost si vyhrazuje právo je kdykoli jednostranně změnit. 
 5. Poptávající bere na vědomí, že pro poskytnutí Služby AUTOiBUY je nezbytné, aby Společnost zpracovala osobní údaje Poptávajícího, a to v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo a IČO. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR). Poptávající bere na vědomí, že podrobné informace o zpracování osobních údajů při poskytování Služby AUTOiBUY jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla ochrany osobních údajů“, které jsou dostupné na portálu www.autoibuy.com.
 6. Poptávající bere na vědomí, že učiněním poptávky a využíváním Služby AUTOiBUY se stává zákazníkem Společnosti, pročež mu Společnost může na jeho e-mailovou adresu zasílat obchodní sdělení. Poptávající má právo kdykoli se z odběru takových obchodních sdělení odhlásit, a to písemným sdělením zaslaným na e-mailovou adresu radek.gelety@autoibuy.com anebo prostřednictvím prokliku, který bude obsažen v každém takovém obchodním sdělení.
 7. Poptávající bere na vědomí a je srozuměn se skutečností, že Společnost je držitelem veškerých práv duševního vlastnictví vztahujících se k portálu  www.autoibuy.com (tedy příslušné doméně, obsahu portálu, a to včetně způsobu prezentace informací, jejich řazení či vyobrazení). Poptávající, Dodavatelé ani jiní uživatelé portálu  www.autoibuy.com nejsou oprávněni jakkoli využívat takto chráněný obsah k prospěchu svému či jiné osoby, aniž by k tomu měli výslovný souhlas Společnosti.

Za co si vzájemně odpovídáme?

 1. Společnost se zavazuje poskytnout Poptávajícímu Službu AUTOiBUY s náležitou odbornou péčí. Společnost však neodpovídá za to, že Poptávajícímu zprostředkuje vhodnou nabídku Dodavatele, ani za počet takových nabídek. 
 2. Po uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy mezi Poptávajícím a Dodavatelem Společnost neodpovídá za jakékoli vady plnění.
 3. Společnost není smluvní stranou smlouvy uzavírané mezi Poptávajícím a Dodavatelem, neručí za závazky kterékoli smluvní strany takové smlouvy, ani neodpovídá za porušení takové smlouvy kteroukoli smluvní stranou.
 4. Společnost nezaručuje nepřetržité bezchybné fungování portálu www.autoibuy.com. Společnost neodpovídá za újmu způsobenou nefunkčností či přechodnou nedostupností portálu www.autoibuy.com.
 5. Společnost neodpovídá za pravdivost obsahu či dostupnost produktů nabízených v obchodních sděleních třetích osob prostřednictvím portálu www.autoibuy.com.
 6. Poptávající odpovídá za újmu, která vznikne Společnosti, Dodavateli či Obchodním partnerům Společnosti porušením těchto Podmínek či právních předpisů v souvislosti s poskytováním Služby AUTOiBUY ze strany Poptávajícího. Poptávající odpovídá též za poškození dobré pověsti Společnosti, pokud k takovému poškození dojde v důsledku jednání Poptávajícího vůči Dodavatelům či Obchodním partnerům Společnosti

Závěrem…

 1. Společnost a Poptávající se zavazují řešit jakékoli spory vzniklé při poskytování Služby především smírnou cestou. Teprve nepodaří-li se dosáhnout řešení sporu smírnou cestou, sjednávají, že pro řešení vzájemných sporů budou příslušné soudy v České republice.
 2. Právní vztahy založené mezi Společností a Poptávajícím se řídí právem České republiky. Záležitosti výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Případná odchylná písemná ujednání mezi Poptávajícím a Společností mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 4. Vyřizování stížností Poptávajících, jsou-li spotřebiteli, zajišťuje Společnost prostřednictvím elektronické adresy radek.gelety@autoibuy.com Informaci o vyřízení stížnosti zašle Společnost na elektronickou adresu uvedenou Poptávajícím.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2018.